2023 20th Annual IEEE International Conference on Sensing, Communication, and Networking
11–14 September 2023 // Madrid, Spain

Accepted Papers

Main Conference

PianoWatch: An Intelligent Piano Understanding and Evaluation System Using Smartwatch

Kaiwen Guo; Hao Zhou; Siyu Jing; Haohua Du; Puhan Luo; Jiahui Hou; Xiang-Yang Li

 

DPDA: Distributed Probability-adaptive Direction Adjustment for Magnetic Wireless Power Transfer

Weiming Guo; Zhan Wang; Hao Zhou; Wangqiu Zhou; Xiang Cui; Jianhui Zhang

 

LeakThief: Stealing the Behavior Information of Laptop via Leakage Current

Dian Ding; Yi-Chao Chen; Xiaoyu Ji; Guangtao Xue

 

AudioSense: Leveraging Current to Acoustic Channel to Detect Appliances at Single-Point

Yijie Li; Xiatong Tong; Qianfei Ren; Qingyang Li; Lanqing Yang; Yi-Chao Chen; Guangtao Xue; Xiaoyu Ji; Jiadi Yu

 

Data-driven Spatial Super-Resolution for FMCW mmWave Sensing Systems

Ran Guan; Yishuo Zhang; Yun Zhang; Qianqian Zhu; Lin Chen

 

RFT: Toward Highly Reliable Flow Data Transmission in Network Measurement

Xi Sun; Xiang Chen; Di Wang; Zhengyan Zhou; Xinyue Jiang; Wenhai Wang; Chunming Wu; Haifeng Zhou

 

Intelligent Communication Planning for Constrained Environmental IoT Sensing with Reinforcement Learning

Yi Hu; Jinhang Zuo; Bob Iannucci; Carlee Joe-Wong

 

Fedhybrid: Hierarchical Hybrid Training for High-Performance Federated Learning

Tao Chang; Li Li; Meihan Wu; Wei Yu; Xiaodong Wang

 

Improving LP-WAN performance in Dense Environments with Practical Directional Clients

Artur Balanuta; Anthony Rowe; António Grilo; Bob Iannucci

 

mmHawkeye: Passive UAV Detection with a COTS mmWave Radar

Jia Zhang; Xin Na; Rui Xi; Yimiao Sun; Yuan He

 

Joint Quality Evaluation, Model Splitting and Resource Provisioning for Split Edge Learning

Shucun Fu; Fang Dong; Dian Shen; Qiang He

 

Experimental Study of Transport Layer Protocols for Wireless Networked Control Systems

Polina Kutsevol; Onur Ayan; Nikolaos Pappas; Wolfgang Kellerer

 

Reliable and Streaming Truth Discovery in Blockchain-based Crowdsourcing

Prasanna S Mukkamala; Haiqin Wu; Boris Düdder

 

Optimizing Program Deployment with libopl in Programmable Networks

Hongyan Liu; Xiang Chen; Yi Shen; Dong Zhang; Chunming Wu

 

VersatileFL: Volatility-Resilient Federated Learning in Wireless Edge Networks

JinYi Yoon; Jeewoon Kim; Yeongsin Byeon; HyungJune Lee

 

A Game Theoretical Model addressing Misbehavior in Crowdsourcing IoT

Runbo Su; Arbia Riahi; Enrico Natalizio; Pascal Moyal; Ye-Qiong Song

 

EVS2vec: A Low-dimensional Embedding Method for Encrypted Video Stream Analysis

Luming Yang; Yongjun Wang; Shaojing Fu; Yuchuan Luo; Lin Liu

 

An Online Framework for Joint UAV Trajectory Planning and Intelligent Dependent Task Offloading

Yifeng Huang; Ruiting Zhou

 

mmYodar: Lightweight and Robust Object Detection using mmWave Signals

Chang Yuance; Han Ding; Dachao Han; Teng Zhang; Ge Wang; Cui Zhao; Fei Wang; Wei Xi; Jizhong Zhao

 

RemoteGesture: Room-scale Acoustic Gesture Recognition for Multiple Users

Mi Tian; Yanwen Wang; Zheng Wang; Junhua Situ; Xiaoqi Sun; Xiaokang Shi; Chenwei Zhang; Jiaxing Shen

 

FedNaWi: Selecting the Befitting Clients for Robust Federated Learning in IoT Applications

Ran Zhu; Mingkun Yang; Jie Yang; Qing Wang

 

Orchestrating Blockchain with Decentralized Federated Learning in Edge Networks

Yibo Jin; Lei Jiao; Zhuzhong Qian; Ruiting Zhou; Lingjun Pu

 

Dynamic Interplay Between Service Caching and Code Offloading in Mobile-Edge-Cloud Networks

Dongho Ham; Yeongjin Kim; Jeongho Kwak

 

Collaborative Redundancy Reduction for Communication-based Low-Latency Video Analytics in Autonomous Driving

Jie Lin; Li Yu; Peng Yang

 

QoS-aware Resource Optimization for Hierarchical Cross-Edge Video Analytics

Kongyange Zhao; Zhi Zhou; Tao Ouyang; Mingliao Zhao; Hao Wang; Xu Chen

 

FloodSFCP: Quality and Latency Balanced Service Function Chain Placement for Remote Sensing in LEO Satellite Network

Ruoyi Zhang; Chao Zhu; Xiao Chen; Qingyuan Gong; Xinlei Xie; Xiangyuan Bu

 

E-Talk: Accelerating Active Speaker Detection with Audio-Visual Fusion and Edge-Cloud Computing

Xiaojing Yu; Lan Zhang; Xiang-Yang Li

 

Revisiting Backscatter Frequency Drifts for Fingerprinting RFIDs: A Perspective of Frequency Resolution

Qingrui Pan; Zhenlin An; Xiaopeng Zhao; Lei Yang

 

Characterizing Real-time Radar-assisted Beamforming in mmWave V2V Links

Hansol Ku; Jinyue Song; Ding Zhang; Prasant Mohapatra; Parth Pathak

 

Class-Aware Neural Networks for Efficient Intrusion Detection on Edge Devices

Mohammed Ayyat; Tamer Nadeem; Bartosz Krawczyk

 

ProSpire: Proactive Spatial Prediction of Radio Environment Using Deep Learning

Shamik Sarkar; Dongning Guo; Danijela Cabric

 

PalmEcho: Multimodal Authentication for Smartwatch via Beating Gestures

Qing Guo; Gaolei Duan; Lei Xie; Jingyi Ning; Chuyu Wang; Baoliu Ye; Sanglu Lu

 

EdgeC3: Online Management for Edge-Cloud Collaborative Continuous Learning

Shaohui Lin; Xiaoxi Zhang; Yupeng Li; Carlee Joe-Wong; Jingpu Duan; Xu Chen

 

Learning-based Techniques for Transmitter Localization: A Case Study on Model Robustness

Frost B Mitchell; Neal Patwari; Sneha Kumar Kasera; Aditya Bhaskara

 

ECM: An Energy-efficient HVAC Control Framework for Stable Construction Environment

Jin-Sung Ok; Youngeun Chae; Harin Seo; Soon-Do Kwon; Byungchul Tak; Young-Kyoon Suh

 

Phish2vec: A Temporal and Heterogeneous Network Embedding Approach for Detecting Phishing Scams on Ethereum

Zhutian Lin; Xi Xiao; Guangwu Hu; Bin Zhang; Qixu Liu; Xiapu Luo

 

BehavSniffer: Sniff User Behaviors from the Encrypted Traffic by Traffic Burst Graphs

Tiru Wu; Xi Xiao; Qing Li; Qixu Liu; Guangwu Hu; Xiapu Luo; Yong Jiang

 

VagueGAN: A GAN-Based Data Poisoning Attack Against Federated Learning Systems

Wei Sun; Bo Gao; Ke Xiong; Yang Lu; Yuwei Wang

 

DynamicFL: Balancing Communication Dynamics and Client Manipulation for Federated Learning

Bocheng Chen; Nikolay Ivanov; Guangjing Wang; Qiben Yan

 

Dynamic Placement of O-CU and O-DU Functionalities in Open-RAN Architecture

Hiba Hojeij; Mahdi Sharara; Sahar Hoteit; Véronique Vèque

 

A Crowdsourced Learning Framework to Optimize Cross-Event QoS in AI-powered Social Sensing

Yang Zhang; Ruohan Zong; Lanyu Shang; Huimin Zeng; Zhenrui Yue; Dong Wang

 

Listen to Minority: Encrypted Traffic Classification for Class Imbalance with Contrastive Pre-Training

Xiang Li; Juncheng Guo; Qige Song; Jiang Xie; Yafei Sang; Shuyuan Zhao; Yongzheng Zhang

 

Robust Decentralized Online Learning against Malicious Data Generators and Dynamic Feedback Delays with Application to Traffic Classification

Yupeng Li; Dacheng Wen; Mengjia Xia

 

Patrons